Głównej zawartości

KOORDYNACJA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (W RAMACH PROGRAMU RODZINA 500+) W OPARCIU O PRZEPISY WSPÓLNOTOWE – WAŻNE INFORMACJE

Pamiętaj, aby zgłosić wyjazd członka rodziny do innego kraju UE i EOG – zgodnie z przepisami wspólnotowymi za członka rodziny może być także uznany rodzic nie pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (matka/ojciec dziecka lub konkubent/konkubina).

Wniosek o świadczenie wychowawcze (w ramach programu Rodzina 500+) składa się w organie właściwym, którym jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze (Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta/Gminy).

W przypadku wyjazdu za granicę należy ustanowić pełnomocnika do doręczeń na terenie kraju i poinformować o tym organ właściwy.

 

ŚWIADCZENIA PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ŚWIADCZENIA TZW. KLASYCZNE

 1. Zasiłek rodzinny,
 2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z wyjątkiem dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. Zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka,
 4. Specjalny zasiłek opiekuńczy,
 5. Świadczenie wychowawcze od 01.04.2016 roku (w ramach programu Rodzina 500+).

ŚWIADCZENIA TZW. RODZICIELSKIE/WYCHOWAWCZE

 1. Świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem,
 2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. Świadczenie rodzicielskie od 01.01.2016 roku.

 

ZASADY PIERWSZEŃSTWA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (W RAMACH PROGRAMU RODZINA 500+)

Dotyczy przebywania/zatrudnienia na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o państwie pierwszeństwa do wypłaty świadczeń w poszczególnych Państwach Członkowskich decyduje:

 • w pierwszej kolejności – zatrudnienie lub praca na własny rachunek,
 • w drugiej kolejności – otrzymywanie emerytury lub renty,
 • w ostatniej kolejności – miejsce zamieszkania dzieci.

W przypadku wykonywania działalności zawodowej, otrzymywania renty lub emerytury oraz zamieszkania na terenie dwóch państw UE, państwem pierwszeństwa do przyznawania świadczeń jest to, w którym zamieszkują dzieci (powyższe dotyczy obojga rodziców).

 

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (W RAMACH PROGRAMU RODZINA 500+)?

 1. Wniosek o świadczenie wychowawcze wystarczy złożyć tylko w jednym Państwie Członkowskim, zgodnie z zasadami pierwszeństwa,
 2. Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się w organie właściwym, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze,
 3. Wniosek wraz z kompletem dokumentów organ właściwy przekaże do ROPS w Katowicach,
 4. W przypadku, gdy Polska jest państwem w pierwszej kolejności właściwym do ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego w Polsce wydawana jest decyzja. Informacja o rozstrzygnięciu przekazywana jest do właściwej instytucji zagranicznej,
 5. W przypadku, gdy Polska jest państwem w drugiej kolejności właściwym do ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego ROPS przekazuje wniosek do instytucji zagranicznej właściwej zgodnie z zasadami pierwszeństwa a następnie rozpatruje prawo do ewentualnego dodatku dyferencyjnego tj. różnicy pomiędzy świadczeniami przyznanymi przez instytucję zagraniczną a wnioskowanymi świadczeniami na terenie Polski,
 6. W przypadku świadczenia wychowawczego, które wchodzi w życie z dniem 01.04.2016 roku w sprawach, w których będą miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wnioski o świadczenie wychowawcze należy złożyć na każde dziecko. Wynika to z procedur stosowanych pomiędzy instytucjami zagranicznymi, zgodnie z którymi strona ma obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający uprawnienia bądź brak uprawnień do świadczeń na ternie Polski na każde dziecko. Wobec tego, w sprawach, w których będą miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego niezależnie od dochodu strona będzie musiała złożyć wniosek na wszystkie dzieci.

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego (okres zasiłkowy, oznacza okres od dnia 01 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego) lub do dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku do dnia 1 lipca 2016 roku świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

W przypadku gdy drugi rodzic dziecka nie łoży na utrzymanie dziecka a złożył wniosek lub pobiera świadczenia za granicą można wystąpić z wnioskiem (za pośrednictwem ROPS) o przekazywanie świadczeń na konto osoby, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (w szczególności zmiany sytuacji zawodowej rodziców dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, uzyskanie dochodu) strona jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.