Głównej zawartości

 1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby.

 2. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody, jak:

  • zaświadczenie z zakładu pracy:

  • odcinek renty/emerytury;

  • inne.

 3. Dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:

  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności);

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych);

  • orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia wydane przed 1997r.).

 4. Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny np.:

  • zaświadczenie lekarza o długotrwałej chorobie według wzoru;

  • zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.