Głównej zawartości

Informacje o programie

Program Rodzina 500 + to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 r. życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
obywatelom polskim, cudzoziemcom, którzy spełniają warunki określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek trzeba złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.

W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenia wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od miejsca następującego po zaprzestaniu wypłaty świadczenia.

W przypadku kiedy zmarł rodzic, który złożył wniosek, który nie został rozpatrzony, a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci pierwszego rodzica, to za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.

Ważne informacje

W Czerwionce-Leszczynach wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań ze świadczenia wychowawczego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej.

Wersje elektroniczne składane będą za pomocą platformy informacyjno-usługowej na stronie www.empatia.mpips.gov.pl W przypadku składania wniosku elektronicznie należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny.

Wnioski również można składać za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • udostępnianego przez ZUS,
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek można także złożyć osobiście lub nadać pocztą tradycyjną.

Formularz wniosku jest do pobrania ze stron Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (opsczerwionka.pl) oraz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (www.czerwionka-leszczyny.pl).

Wnioski w formie papierowej są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 36B zapewniamy obsługę dla osób niesłyszących.

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą przy ulicy 3 Maja 36B w Czerwionce-Leszczynach.