Głównej zawartości

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.),
2) regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach.

Komisja inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Komisja podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany przez Radę Miejską oraz obowiązujące przepisy.

Do zadań Komisji w szczególności:
1) inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w zakresie:
   a) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
   b) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
   c) profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
2) rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
3) prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:
   a) kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
   b) wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
4) prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:
   a) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
    b) wnioskowanie do sądu o ustanowienie kuratora na czas trwania tego leczenia,
5) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej,
6) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza,
7) współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja może wydawać opinie w sprawie projektów dotyczących:
1) liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy,
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.