Głównej zawartości

Podstawą prawną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach jest:

 1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 2. uchwała Nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020,
 3. uchwała Nr IV/47/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 4. zarządzenie Nr 145/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach,
 5. Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach.

Cele działania Zespołu:

 1. usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym szczególności przemocy w rodzinie,
 2. zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2015,
 3. zespół może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, GKRPA, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. W skład Grupy Roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów - specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy wypełniają na rzecz zgłoszonej rodziny/osoby czynności służbowe, zawodowe lub statutowe.

Zadania Zespołu:

 1. integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu,
 2. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 3. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 4. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 6. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Zadania Grup Roboczych:

 1. opracowanie i realizacja planu przemocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań,
 4. informowanie Przewodniczącego Zespołu o efektach działań Grup Roboczych.