Głównej zawartości

KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. zakup podręczników szkolnych,

2. inne pomoce naukowe t. j. słowniki, encyklopedie (w tym multimedialne), lektury szkolne, globusy, atlasy, mapy itp.,

3. przybory szkolne (np. długopisy, zeszyty, piórniki, tornistry, mazaki, bloki rysunkowe, przybory geometryczne, kredki, bibuła itp.),

4. pokrycie kosztów udziału ucznia w zajęciach:
- artystycznych,
- sportowych,
- nauki języka obcego,
- wyrównujących deficyty rozwojowe,
- poszerzających wiedzę i zainteresowania ucznia,

5. pokrycie kosztów związanych z wyjazdem ucznia na tzw. "zieloną szkołę" oraz organizowane przez szkoły wycieczki o charakterze edukacyjnym, wyjścia do kina czy teatru.

6. zakup komputera lub jego podstawowych podzespołów w celu unowocześnienia, zakup drukarki, tuszu do drukarki, skanera, oprogramowania, podłączenie komputera do Internetu oraz miesięczne opłaty abonamentowe,

7. porady psychologiczne mające wpływ na prawidłowy rozwój dziecka,

8. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych), tj.:
- imiennych biletów na dojazd do i ze szkoły,
- zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji,
- posiłków w stołówce szkolnej, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,

9. obuwie sportowe na wychowanie fizyczne (po 2 szt. na semestr dla każdego z uprawnionych),

10. strój gimnastyczny na wychowanie fizyczne (po 2 szt. na semestr dla każdego z uprawnionych),

11. strój kąpielowy, klapki, czepek, okulary pływackie - jeżeli uczeń w ramach zajęć szkolnych chodzi na basen,

12. inne pomoce związane z rozwijaniem zainteresowań ucznia, np.: kimono, baletki, strój harcerski itp. (z zaświadczeniem o uczęszczaniu ucznia na zajęcia karate, balet itp.),

13. biurko i krzesło do biurka,

14. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),

15. przybory i materiały do nauki zawodu,

16. instrumenty muzyczne (z zaświadczeniem o uczęszczaniu ucznia do szkoły muzycznej/na kurs/naukę gry na instrumencie),

17. sprzęt sportowy (z zaświadczeniem o uczęszczaniu ucznia w zajęciach sportowych, sekcjach, klubach sportowych itp.).


Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie następujących dokumentów:
1) imiennych faktur VAT,
2) imiennych rachunków,
3) dowodów wpłaty KP,
4) biletów miesięcznych,
5) zaświadczenia ze szkoły.

Dowody księgowe wymienione w pkt 1-3 winny być wystawione na WNIOSKODAWCĘ.

Stanowiące podstawę refundacji dowody księgowe potwierdzające dokonanie zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym winny być wystawione nie wcześniej niż w lipcu bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, a w przypadku podręczników - nie wcześniej niż w czerwcu bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny. Rachunki za Internet oraz bilety miesięczne winny obejmować okres od września do czerwca danego roku szkolnego.

Na przedkładanym rachunku powinna widnieć:
- data wystawienia/sprzedaży,
- nazwa sprzedającego,
- imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy,
- numer dokumentu,
- pełna nazwa przedmiotu, który ma podlegać refundacji,
- pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku.

W przypadku zakupu stroju gimnastycznego lub obuwia na lekcje wychowania fizycznego ważne jest aby na rachunku produkt ten był określony przymiotnikiem „szkolny” lub „sportowy”. Jeżeli zakupiony towar nie posiada tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na rachunku, lub z treści rachunku nie wynika jaki towar został zakupiony, to Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia potwierdzonego przez sprzedawcę opisu zakupionego przedmiotu. Opis ten może być sporządzony na odwrocie rachunku i winien być opieczętowany i podpisany przez sprzedawcę.

Ubezpieczenie, komitet rodzicielski, opłata za szkołę, akcesoria nie będące podstawowym wyposażeniem komputera (np. kamera internetowa, dyski zewnętrzne, płyty DVD, pamięci przenośne) oraz rzeczy nie związane z edukacją ucznia nie są finansowane w ramach stypendium szkolnego.