Głównej zawartości

Projekt konkursowy pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, w naszej Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny polega na utworzeniu Klubu Seniora dla 10 osób starszych (60+) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Imago z siedzibą we Wrocławiu. Całkowita wartość projektu wynosi 284 287,78 PLN, łączne dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 264 387,63 PLN.

Celem projektu jest wzrost aktywności i podniesienie jakości życia oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych Programem Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022r. poprzez dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich oraz utworzenie Klubu Seniora. Grupę docelową stanowi 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (11 kobiet, 9 mężczyzn) oraz ich otoczenie, w tym min. 10 osób z niepełnosprawnościami (osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi) i 10 seniorów. Uczestnikami projektu mogą być osoby niesamodzielne. Zadania w ramach projektu obejmują:

  • usługi asystenckie,
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  • utworzenie Klubu Seniora,
  • poradnictwo prawne i psychologiczne.

Efektem projektu będzie wzrost aktywności i podniesienie jakości życia oraz poprawa funkcjonowania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i seniorów, z uwzględnieniem osób i rodzin zamieszkujących mieszkania chronione w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Młyńskiej 21A.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

AKTUALIZACJA:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz w ramach utrzymania i trwałości projektu od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.


Projekt konkursowy pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałanie 9.2.2 „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT”