Głównej zawartości

Projekt konkursowy pn. "Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta – Program Aktywności Lokalnej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs, w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny polega objęciu wsparciem osób zagrożonych marginalizacją i ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Imago z siedzibą we Wrocławiu. Całkowita wartość projektu wynosi 441 961,75 PLN, łączne dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 375 667,48 PLN.

Celem projektu jest wzrost aktywności i podniesienie jakości życia oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych Programem Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 r.

Grupa docelowa projektu to 50 osób powyżej 18 roku życia zamieszkałych na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego, w tym 25 osób pozostających bez zatrudnienia i min. 2 osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu realizowane będą zadania:

  • indywidualne wsparcie reintegracyjne,
  • aktywizacja zawodowa,
  • integracja społeczna i edukacja, w tym osób młodych i rodzin.

Efektem projektu będzie wzrost aktywności i podniesienie jakości życia oraz poprawa funkcjonowania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i rodzin.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.01.2022 r.


Projekt "Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta – Program Aktywności Lokalnej" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs