Głównej zawartości

Rekrutacja na zajęcia w ramach Klubu Seniora realizowane w ramach utrzymania i trwałości projektu "Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych" trwa od 4 stycznia 2021 r.

Poszukujemy 10 osób:

  • wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • niesamodzielnych,
  • w wieku 60+,
  • mieszkających na terenie mieszkań chronionych w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Młyńskiej 21A lub podobszaru Czerwionka wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku.

Działania w ramach Klubu Seniora będą polegały na:

  • prowadzeniu zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań),
  • zwiększeniu aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
  • działalności prozdrowotnej (m.in. edukacja prozdrowotna, spotkania ze specjalistami), kulturalna i edukacyjna (wyjścia do kina czy teatru),
  • organizacji zajęć sportowych (np. siłownia "pod chmurką"),
  • tworzeniu grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego,
  • poradnictwu prawno-psychologicznym (udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów).

Zajęcia w ramach Klubu Seniora będą się odbywać w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach od 9:00 do 12:00.

Informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych przy ul. Młyńskiej 21A (I piętro, pokój nr 6), 44-230 Czerwionka-Leszczyny, lub pod numerem tel. 32 72 312 19.


Projekt konkursowy pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałanie 9.2.2 „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT”