Głównej zawartości

Program "Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom", zwany dalej "Programem", skierowany jest do seniorów. Na potrzeby Programu przyjmuje się, że seniorem jest osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Celem programu jest poprawa jakości życia seniorów poprzez zaspokojenie ich psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb, podniesienie poziomu aktywności, zwiększenie dostępności m.in. w zakresie usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie oraz zapewnienie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Osiągnięcie w/w celu realizowane będzie poprzez:

1) ofertę działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku obejmującą:
    a) wykłady o różnorodnej tematyce,
    b) kursy języków obcych,
    c) kursy obsługi komputera i korzystania z internetu,
    d) zajęcia rekreacyjno-usprawniające itp.,
    e) koordynację działań związanych z wydawaniem Ogólnopolskiej Karty Seniora - Czerwionka-Leszczyny.

2) wprowadzenie w ramach Ogólnopolska Karta Seniora karty miejskiej, uprawniającej do korzystania z szeregu ulg proponowanych przez partnerów, którymi będą jednostki organizacyjne Gminy i Miasta oraz podmioty i instytucje prywatne, które zawrą z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Programu. Podstawą uzyskania ulg będzie w/w Karta, wykorzystywana wyłącznie przez seniora, któremu została wydana. Potwierdzeniem przystąpienia Partnera do Programu będzie informacja umieszczona w widocznych miejscach przy wejściu oraz w punktach kasowych jego obiektu.

3) wprowadzenie "Koperty Życia" w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie. W Kopercie powinny znajdować się wszystkie dane, które mogą być potrzebne ratownikom medycznym na wypadek konieczności udzielenia pomocy osobie potrzebującej. Sama Koperta winna znajdować się w lodówce oznakowanej logiem Koperty Życia.

4) promocję i informację dla i na rzecz seniorów realizowaną poprzez m.in. imprezy pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, mające na celu prezentację dorobku i potencjału seniorów, zachęcające do aktywnego życia zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym, ukazywanie osiągnięć seniorów i ich wkładu w rozwój gminy i miasta oraz eksponowanie więzi międzypokoleniowych.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2017 roku.

 

Do pobrania: