Głównej zawartości

Rekrutacja na zajęcia w ramach Klubu Seniora
trwa od 2 stycznia 2020 r.

Poszukujemy 10 osób:

 • wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • niesamodzielnych,
 • w wieku 60+,
 • mieszkających na terenie mieszkań chronionych w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Młyńskiej 21A lub podobszaru Czerwionka wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku.

Działania w ramach Klubu Seniora będą polegały na:

 • prowadzeniu zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań),
 • zwiększeniu aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
 • działalności prozdrowotnej (m.in. edukacja prozdrowotna, spotkania ze specjalistami), kulturalna i edukacyjna (wyjścia do kina czy teatru),
 • organizacji zajęć sportowych (np. siłownia "pod chmurką"),
 • tworzeniu grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego,
 • poradnictwu prawno-psychologicznym (udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów).

Zajęcia w ramach Klubu Seniora będą się odbywać w każdy:

 • poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00,
 • środę i czwartek w godzinach od 9:00 do 12:00.

Informacje można uzyskać w:
Centrum Usług Społecznych,
ul. Młyńska 21A (I piętro, pokój nr 6),
44-230 Czerwionka-Leszczyny,
tel. 32 72 312 19


Projekt konkursowy pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałanie 9.2.2 „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT”