Głównej zawartości

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021 r.

Dopłata do czynszu została wprowadzona ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę lub podnajemcę – nie więcej jednak niż 1 500 zł miesięcznie.

Uwaga:

dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

 

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

  1. spełnianie zwykłych warunków do posiadania prawa do dodatku mieszkaniowego (zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),
  2. utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  3. niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym,
  4. posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.).

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z umieszczoną adnotacją: „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”,
  • dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego,
  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym w 2019 r., na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu,
  • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę/podnajemcę na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 14 marca 2020 r.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz pozostałe dokumenty można pobrać z zakładki "Dodatek mieszkaniowy i energetyczny - Dokumenty do pobrania".

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod numerem telefonu 32 723 16 85.