Głównej zawartości

W sprawach związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Wioleta Stefan - koordynator - 797 243 008

Anna Geisler - animator - 32 72 31 219


Projekt konkursowy pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałanie 9.2.2 „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT”