Głównej zawartości

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 złotych, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,

przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej,

po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).

W szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeśli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy można odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Osoby zainteresowane formą pomocy w postaci świadczenia z ustawy o pomocy społecznej mogą zgłaszać się do Terenowych Punktów Pomocy Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.