Głównej zawartości

Całość postępowania w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej prowadzona jest przez Terenowe Punkty Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji mieszkaniowej, dochodowej, a w szczególności rodzinnej i zdrowotnej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są między innymi odcinki renty, emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy i tym podobne.

Ponadto niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność umieszczenia w domu pomocy społecznej a w przypadku osób zaburzonych psychicznie lub upośledzonych umysłowo zaświadczenie psychologa i lekarza psychiatry oraz podpisanie oświadczenia.

 

Zasady odpłatności

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Dokładne zasady ustalania odpłatności określają artykuły od 60 do 64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 70% dochodu, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej.

W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii prostej, tj. dzieci i wnukowie (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi).

Wysokość ponoszonych opłat ustalana jest wspólnie z pracownikiem socjalnym i uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Osoba jest zobowiązana do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej/osoby w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej/na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej, jednak kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.