Głównej zawartości

Projekt konkursowy pn. „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym-projekty OPS i PCPR” w naszej Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny jest skierowany do 120 osób zarejestrowanych w PUP oraz nieaktywnych zawodowo.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel będzie osiągnięty poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród uczestników projektu, poprawę umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności, aktywności poprzez udział w spotkaniach. W ramach uczestnictwa w projekcie istotne jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności.

W ramach projektu są realizowane zajęcia terapii pedagogicznej, spotkania grupy wsparcia, spotkania z psychologiem, zajęcia z konsultantami, zajęcia komputerowe. Uczestnicy mogą skorzystać z punktu konsultacyjnego jak również z punktu komputerowego.

Projekt ten jest realizowany od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. Ze względu na pandemię COVID-19 wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 realizacja projektu została przedłużona do 31.03.2021 r.

Kwota dofinansowania wynosi 2 385 567,72 PLN.

 

Projekt pozakonkursowy „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym-projekty pozakonkursowe”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Rybniku – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gaszowicach. Łącznie dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 2 007 016,60 zł.

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo i młodzież. Grupą docelową będzie 120 osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród uczestników projektu, poprawę umiejętności społecznych przez udział w spotkaniach w ramach Klubu Integracji Społecznej oraz podniesienia kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych uczestników KIS i wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności osób niepełnosprawnych umożliwiającym im wejście na rynek pracy lub zmniejszenie oddalenia od niego.

W ramach Klubu Integracji Społecznej uczestnicy projektu będą dbali o zieleń miejską na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Termin realizacji od grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku.