Głównej zawartości

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (wynoszącego 701 zł),

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynoszącego 528 zł na osobę w rodzinie).

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba otrzymuje rentę socjalną;

 • osoba otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne;

 • osoba otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy;

 • osoba otrzymuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania

 • osoba otrzymuje zasiłek dla opiekuna.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

 

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie i nie niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

Zasiłek stały przyznaje się bezterminowo:

 • w przypadku niezdolności do pracy z tytułu wieku  - w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w artykule 24 ustęp 1a i 1b oraz artykule 27 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

 • w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na czas nieokreślony.

Zasiłek stały przyznaje się na okres:

 • w przypadku gdy orzeczenie ma charakter okresowy.