Głównej zawartości

Zadania Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

  1. realizacja procedury "Niebieskie Karty",

  2. diagnoza sytuacji i potrzeb rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,

  3. podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,

  4. podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

  5. podejmowanie działań interwencyjnych w rodzinach zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,

  6. planowanie działań pomocowych: psychologicznych, prawnych, monitorujących,

  7. udzielanie informacji o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania różnych form pomocy,

  8. praca w ramach grup roboczych,

  9. praca socjalna na rzecz rodzin przy użyciu metody: indywidualnego przypadku, pracy z grupą i ze społecznością.